เปิดโลกอาเซียน ประจำปี2562

ร่วมเปิดโลกอาเซียน กับการแต่งกายประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ และคำทักทายของแต่ละชาติ
1
^