ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนหทัยชาติ

ด้วยโรงเรียนหทัยชาติ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสืบสานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสักยภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน ส่งเสริมให้รู้จักการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด อดออมตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพ
1
^